Sunday, August 29, 2010

Guru Granth Sahib Ji...

Ki tusi SRI GURU GRANTH SAHIB JI bare jande ho?
Nahi ta jano !
TOTAL PAGE'S = 1430
RAAG'S = 31
SHABAD'S = 2026
ASHATPADI'S = 305
CHHAD'S = 145
VAAR'S = 22
PAOUDI'S = 471
SALOK'S = 664
6 GURU
4 SIKH
15 BHAGAT
11 BHAT
Da likhea hoya hai.
GURU GRANTH SAHIB JI Da pehla parkash hon da time 1661 bikrami <16.08.1604> hai. 

1 comment: